IntroTeach Presentation

Cwmni sydd wedi cefnogi ysgolion yn ardderchog dros y ddegawd ddiwethaf wrth i Benaethiaid a staff swyddfa ysgolion chwilio am athrawon cyflenwi yw Cwmni CyfleDysgu/Introteach. Mae yn gwmni sydd yn cael ei redeg a’i reoli gan gyn Benaethiaid a Dirprwyon Ysgolion ar draws De Cymru . Maent yn barhaus yn son am:-

“Mae’r cwmni yn cael ei reoli gan athrawon ar gyfer athrawon”

Mae hyn yn beth prin iawn heddiw. Mae Cyfle Dysgu yn rhoi’r unigolyn bob amser yn gyntaf gan sicrhau cyflog teg i’r athro neu’r cynorthwyydd.

Gwelwyd y cwmni yn datblygu agwedd gadarnhaol iawn tuag at y Gymraeg. Mae ei staff swyddfa i gyd yn Gymry Cymraeg ac mae mwyafrif o’i Ymgynghorwyr yn medru’r Gymraeg.

Datblygodd y cwmni weithlu o safon arbennig ac mae ein hysgolion wedi bod yn canmol y ddarpariaeth yn fawr. Dros y flwyddyn ddiwethaf datblygodd y cwmni hefyd gyrsiau i hyfforddi staff a rhoddwyd llawer iawn o bwyslais ar les staff- agwedd hollol bwysig wrth i ysgolion ddatblygu eu gweithlu.

Maent fel cwmni mewn perthynas agos gyda chlybiau Rygbi a Phêl droed ac yn aml yn trefnu cystadlaethau chwaraeon rhwng ysgolion. Nhw eleni sydd yn noddi crysau rygbi tîm rygbi dan 11 ysgolion ardal Llanelli.

Os nad ydych wedi defnyddio Cyfle Dysgu/ Introteach hyd yma beth am godi’r ffôn heddiw ar 01269 400 500 a threfnu eich athro neu gynorthwyydd dosbarth i gyflenwi. Cofiwch hefyd fe fedr y cwmni ddod o hyd i staff swyddfa neu ofalwr ysgol ar eich cyfer hefyd.